English (change) 
 
Tuesday, 02/06/2020 - GMT+7

shareholder

26/05/2020

Tài liệu ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Gửi Qúy cổ đông tài liệu ĐHCĐ của VKC, tổ chức ngày 15/06/2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
22/04/2020

V/v về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họpđại hội cổ đông thường niên 2020)

- Nội dung họp:

 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2019
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc.
 • Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Thành viên Ban kiểm soát.
 • Phân phối lợi nhuận 2019, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
 • Kế hoạch kinh doanh 2020-2022
 • Bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024
 • Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị  xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
 • Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2020
 • Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Một số nội dung khác.


 
09/04/2020

Thông báo gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào ngày 07/04/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương đã chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến tháng 6 năm 2020 theo công văn số 360/ĐKKD (căn cứ theo quy định điều lệ và tại khoản 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Chính vì vậy Công ty kính báo cáo Quí uỷ ban và Quí Sở về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.