English (change) 
 
Wednesday, 20/10/2021 - GMT+7

shareholder

12/10/2021

Võ Thiên Chương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 5,19%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/11/2021.

 
24/09/2021

THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường 2021

 (Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Số:2409.2/TB/HĐQT/VCOM-21          
v/v thông báo tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2021
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Bình Dương, ngày 24 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường 2021)

 

Kính gửi:       Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Trụ sở chính: 854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3751 501                                     Fax: 0274 3751 699

 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Mã chứng khoán: VKC

Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ (Mười ngàn đồng)    

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2021

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đôngbất thường 2021

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Số 3-5 đường số 7, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

- Nội dung họp:

1. Bầu thay đổi và bổ sung thành viên HDQT, thành viên Ban kiểm soát.

2. Tăng vốn điều lệ để cơ cấu năng lực tài chính, mở rộng quỹ đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

3. Và một số nội dung khác

 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH  tại địa chỉ 854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:minhtuan@vcom.com.vn

 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT kiêm NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

 

 

 

 

 

LÂM QUY CHƯƠNG

 


 
24/09/2021

QUYẾT ĐỊNH về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông bất thường 2021

CÔNG TY CP CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH

Số:  2409.1/QĐ/HĐQT/VCOM-21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Bình Dương, ngày 24 tháng 09 năm 2021

                                                           

QUYẾT ĐỊNH

(V/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họpđại hội cổ đông bất thường 2021)

 

Căn cứ vào:

  • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
  • Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019,
  • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;

 

Điều I:  Tổ chức lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông bất thường 2021 với thông tin chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Mã chứng khoán: VKC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ (Mười ngàn đồng)    

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2021

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Số 3-5 đường số 7, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

- Nội dung họp:

1. Bầu thay đổi và bổ sung thành viên HDQT, thành viên Ban kiểm soát.

2. Tăng vốn điều lệ để cơ cấu năng lực tài chính, mở rộng quỹ đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

3. Và một số nội dung khác

 

Điều II:Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                            CHỦ TỊCH HĐQT kiêm NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

 

 

 

 

 

                                                                                    LÂM QUY CHƯƠNG

                                                                       


 
23/09/2021

NGUYỄN THANH TÙNG - ỦY VIÊN HĐQT - ĐĂNG KÝ BÁN 8.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/10/2021.


 
23/09/2021

VÕ THIÊN CHƯƠNG - ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐÃ BÁN 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 5,19%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/09/2021.