English (change) 
 
Thursday, 14/11/2019 - GMT+7

shareholder

01/11/2019

VV miễn nhiệm Giàm Đốc Tài Chính

VV miễn nhiệm Giàm Đốc Tài Chính. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
01/11/2019

VV Bổ nhiệm phó tổng Gián Đốc Thường Trực

VV Bổ nhiệm phó tổng Gián Đốc Thường Trực. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
29/10/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất VKC quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất VKC quý 3 năm 2019. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
29/10/2019

Báo cáo tài chính VKC quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính VKC quý 3 năm 2019. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
15/08/2019

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 6 tháng 2019 công ty mẹ

VKC gửi Qúy cổ đông! Báo cáo tài chính bán niên soát xét 6 tháng 2019 công ty mẹ. Vui lòng tải file đính kèm tại đây