English (change) 
 
Monday, 06/12/2021 - GMT+7

ĐỖ NGỌC NAM - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐĂNG KÝ BÁN 200.000 CP

Monday, 13/09/2021, 20:11 GMT+7

-Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 2,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/10/2021.


Written : admin