English (change) 
 
Sunday, 23/01/2022 - GMT+7

Lâm Quy Chương - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đã bán 2.900.000 CP

Wednesday, 20/10/2021, 11:34 GMT+7

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Quy Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.100.000 CP (tỷ lệ 16,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.900.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.900.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 1,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/10/2021.

Written : admin