English (change) 
 
Wednesday, 20/10/2021 - GMT+7

Nếu mk ko đúng thì là Duyên 2209 cậu nhé

, 18/09/2021, 07:04 GMT+7

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 2,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 1,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/09/2021.


Written : admin