English (change) 
 
Monday, 06/12/2021 - GMT+7

NGUYỄN THANH TÙNG - ỦY VIÊN HĐQT - ĐĂNG KÝ BÁN 8.000 CP

Thursday, 23/09/2021, 16:02 GMT+7

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/10/2021.


Written : admin