English (change) 
 
Monday, 06/12/2021 - GMT+7

Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

Wednesday, 08/09/2021, 10:37 GMT+7

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 2,59%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/09/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/10/2021.


Written : admin