English (change) 
 
Wednesday, 20/10/2021 - GMT+7

SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY không còn là cổ đông lớn

, 18/09/2021, 07:04 GMT+7

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.588.461 CP (tỷ lệ 8,24%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.588.461 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 09/09/2021.


Written : admin