English (change) 
 
Monday, 06/12/2021 - GMT+7

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua vào : 50.000 cổ phiếu

Wednesday, 24/07/2019, 11:17 GMT+7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Bình Dương, ngày  24  tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

                        Kính gửi :      -    Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước         

  • Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội
  • Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh

1.- Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch :

- Họ và tên cá nhân :   LÊ  MINH  CHI

- Quốc tịch :         Việt Nam

- Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng : Trưởng Ban Kiểm Soát.

2.- Thông tin về người nội bộ của Công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng).

- Họ và tên cá nhân :   LÊ  MINH  CHI

- Quốc tịch :         Việt Nam

- Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng : Trưởng Ban Kiểm Soát.

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ :

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người nội bộ đang nắm giữ : 1.000 cp

3.- Mã chứng khoán giao dịch :  VKC

4.- Các tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán : 017C 100450

5.- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 1.000 cổ phiếu, tương đương 0,005%.

6.- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua vào : 50.000 cổ phiếu .

7.- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (thực hiện mua) : 50.000 cổ phiếu

8.- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 51.000 cổ phiếu, tương đương 0,255%.

9.- Phương thức giao dịch : Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

10.- Thời gian thực hiện giao dịch : Từ ngày 16/7/2019 đến ngày 23/7/2019.

 

                                                                                                            Người báo cáo,

 

 

 

 

LÊ  MINH  CHI

 

 

 


Written : admin