English (change) 
 
Monday, 06/12/2021 - GMT+7

VÕ THIÊN CHƯƠNG - ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐÃ BÁN 1.000.000 CP

Thursday, 23/09/2021, 12:01 GMT+7

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 5,19%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/09/2021.
 
 

Written : admin