English (change) 
 
Wednesday, 20/10/2021 - GMT+7

Võ Thiên Chương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1.000.000 CP

Wednesday, 15/09/2021, 12:34 GMT+7

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/10/2021.
 
 

Written : admin