English (change) 
 
Monday, 06/12/2021 - GMT+7

Võ Thiên Chương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP

Tuesday, 12/10/2021, 10:37 GMT+7

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 5,19%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/11/2021.

Written : admin