English (change) 
 
Monday, 06/12/2021 - GMT+7

Shareholder Releases

06/12/2021

Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc - TRẦN HOÀNG AN  

Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc - TRẦN HOÀNG AN. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
02/12/2021

VKC Phát hành Trái Phiếu

VKC Phát hành Trái Phiếu. Tải file đính kèm tại đây


 
01/12/2021

Bãi nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc với ông Võ Thiên Chương

Bãi nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc với ông Võ Thiên Chương. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
30/11/2021

Bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính - NGUYỄN BÁ NGỌC

Bổ nhiệm  Giám Đốc Tài Chính - NGUYỄN BÁ NGỌC. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
30/11/2021

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - NGUYỄN ĐỨC LỘC

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - NGUYỄN ĐỨC LỘC. Vui lòng tải file đính kèm tại đây