English (change) 
 
Monday, 06/12/2021 - GMT+7

Corporate Governance

20/10/2021

Lâm Quy Chương - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đã bán 2.900.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Quy Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.100.000 CP (tỷ lệ 16,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.900.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.900.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 1,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/10/2021.

 
12/10/2021

Võ Thiên Chương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 5,19%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/11/2021.

 
23/09/2021

NGUYỄN THANH TÙNG - ỦY VIÊN HĐQT - ĐĂNG KÝ BÁN 8.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/10/2021.


 
23/09/2021

VÕ THIÊN CHƯƠNG - ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐÃ BÁN 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 5,19%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/09/2021.
 
 

 
18/09/2021

SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.588.461 CP (tỷ lệ 8,24%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.588.461 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 09/09/2021.