English (change) 
 
Monday, 06/12/2021 - GMT+7

Latest News

23/09/2021

CTCP Louis Capital (TGG) trở thành cổ đông lớn của CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC)

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Louis Capital (TGG)
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,100,000 CP (tỷ lệ 5.7%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 900,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,000,000 CP (tỷ lệ 10.37%)
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/09/2021.

 
17/09/2021

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần LOUIS CAPITAL

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

- Mã chứng khoán: VKC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 900.000 CP (tỷ lệ 4,67%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.100.000 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,71%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 17/09/2021.


 
08/09/2021

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021


 
03/06/2021

VKC Ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021

VKC Ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021. Qúy cổ đông vui log2 tải file đính kèm tại đây


 
07/05/2021

Đỗ Ngọc Nam - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 1,04%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/06/2021.