Tiếng Việt (change) 
 
Chủ nhật, 18/02/2018 - GMT+7

Tin cổ đông

01/02/2018

Ông Võ Thiên Chương – đăng ký mua 2.000.000 CP

Ông Võ Thiên Chương – TV Ban kiểm soát – đăng ký mua 2.000.000 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: TV Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: VKC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/02/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/03/2018.

 
29/01/2018

Ông Lâm Quy Chương - đăng ký bán 1.700.000 CP

Ông Lâm Quy Chương - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1.700.000 CP
 
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Quy Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.800.000 CP (tỷ lệ 24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.700.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/02/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/02/2018.

 
12/12/2017

v/v Bổ nhiệm quyền kế toán trưởng

Bổ nhiệm quyền kế toán trưởng, File 


 
12/12/2017

v/v Miễn nhiệm kế toán trưởng

Miễn nhiệm ké toán trưởng File