Tiếng Việt (change) 
 
Thứ tư, 22/09/2021 - GMT+7

Tin cổ đông

18/09/2021

SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.588.461 CP (tỷ lệ 8,24%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.588.461 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 09/09/2021.


 
18/09/2021

Đỗ Ngọc Nam - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 200.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 2,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 1,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/09/2021.


 
15/09/2021

Võ Thiên Chương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/10/2021.
 
 

 
13/09/2021

ĐỖ NGỌC NAM - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐĂNG KÝ BÁN 200.000 CP

-Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 2,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/10/2021.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 2,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/10/2021.
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 2,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/10/2021.

 
10/09/2021

LƯƠNG MINH TUẤN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐÃ BÁN 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 2,59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/09/2021.


 
10/09/2021

Lâm Quy Chương - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký bán 2.900.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Quy Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.100.000 CP (tỷ lệ 16,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.900.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/10/2021.