Tiếng Việt (change) 
 
Thứ tư, 22/09/2021 - GMT+7

LƯƠNG MINH TUẤN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐÃ BÁN 500.000 CP

Thứ sáu, 10/09/2021, 18:11 GMT+7

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 2,59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/09/2021.


Người viết : admin