Tiếng Việt (change) 
 
Thứ ba, 02/06/2020 - GMT+7

V/v về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2020

Thứ tư, 22/04/2020, 09:52 GMT+7

CÔNG TY CP CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH

Số:  74 QĐ/HĐQT/VCOM-20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2020

                                                           

QUYẾT ĐỊNH

(V/v về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họpđại hội cổ đông thường niên 2020)

 

Căn cứ vào:

 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
 • Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;

 

Điều I:  Tổ chức lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2020 với thông tin chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Mã chứng khoán: VKC

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ (Mười ngàn đồng)       

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2020

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 15/06/2020

- Địa điểm thực hiện: 854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương

- Nội dung họp:

 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2019
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc.
 • Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Thành viên Ban kiểm soát.
 • Phân phối lợi nhuận 2019, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
 • Kế hoạch kinh doanh 2020-2022
 • Bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024
 • Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị  xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
 • Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2020
 • Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Một số nội dung khác.

 

Điều II:Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                        CHỦ TỊCH KIÊM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

 

 

 

     LÂM QUY CHƯƠNG


Người viết : admin