English (change) 
 
Sunday, 09/05/2021 - GMT+7

shareholder

07/05/2021

Đỗ Ngọc Nam - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 1,04%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/06/2021.


 
20/04/2021

Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Báo cáo tài chính quý I năm 2021. Vui lòng tại file đính kèm tại đây