Tiếng Việt (change) 
 
Thứ sáu, 25/06/2021 - GMT+7

Đỗ Ngọc Nam - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

Thứ sáu, 07/05/2021, 09:36 GMT+7

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 1,04%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/06/2021.


Người viết : admin