Tiếng Việt (change) 
 
Thứ hai, 10/05/2021 - GMT+7

Giao dịch cổ phiếu

24/07/2019

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua vào : 50.000 cổ phiếu

- Họ và tên cá nhân :   LÊ  MINH  CHI

- Quốc tịch :         Việt Nam

- Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng : Trưởng Ban Kiểm Soát.

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ :

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người nội bộ đang nắm giữ : 1.000 cp


 
10/07/2019

LÊ MINH CHI - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT - ĐĂNG KÝ MUA 50.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,01%) 


 
01/02/2018

Ông Võ Thiên Chương – đăng ký mua 2.000.000 CP

Ông Võ Thiên Chương – TV Ban kiểm soát – đăng ký mua 2.000.000 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: TV Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: VKC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/02/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/03/2018.

 
29/01/2018

Ông Lâm Quy Chương - đăng ký bán 1.700.000 CP

Ông Lâm Quy Chương - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1.700.000 CP
 
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Quy Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.800.000 CP (tỷ lệ 24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.700.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/02/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/02/2018.