Tiếng Việt (change) 
 
Thứ hai, 10/05/2021 - GMT+7

Thông báo

08/03/2021

Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2021

Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2021. Qúy cổ đông vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
22/06/2020

Quyết định bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

Quyết định bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
13/06/2020

Tờ trình bổ sung chỉnh sửa điều lệ

Tờ trình bổ sung chỉnh sửa điều lệ. Tải file đính kèm tại đây


 
10/06/2020

Danh sách ứng cử viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CTY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH. Vui lòng tải file tại đây


 
08/06/2020

CTY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH- THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN THỨ 21

CTY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH- THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN THỨ 21. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
22/04/2020

V/v về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họpđại hội cổ đông thường niên 2020)

- Nội dung họp:

 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2019
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc.
 • Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Thành viên Ban kiểm soát.
 • Phân phối lợi nhuận 2019, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
 • Kế hoạch kinh doanh 2020-2022
 • Bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024
 • Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị  xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
 • Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2020
 • Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Một số nội dung khác.